PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG
5.55
5.55
5.55
BUDDAWANDANAWA
6.00
6.00
6.00
SRI SADAHAM SISILA
6.30
6.30
6.30
SUN RISE RIYTHEM
7.00
7.00
7.00
KOHOMADA ADA DAWASA
7.30
7.30
7.30
PUWATH HIMIDIRIYA
8.00
8.00
8.00
PUWATH HIMIDIRIYA
8.30
8.30
8.30
SRI SADAHAM SISILA
9.00
9.00
9.00
THEAM SONG
9.25
9.25
9.25
PUWATH HIMIDIRIYA
9.30
9.30
9.30
PUWATH HIMIDIRIYA
10.00
10.00
10.00
HODAMA DAWASA ADA
10.30
10.30
10.30
HODAMA DAWASA ADA
11.00
11.00
11.00
KOHOMADA ADA DAWASA
11.30
11.30
11.30
MIX TAPE
12.00
12.00
12.00
MIX TAPE
12.30
12.30
12.30
KOHOMADA ADA DAWASA
13.00
13.00
13.00
MAMA MAGE
13.30
13.30
13.30
MAMA MAGE
14.00
14.00
14.00
HIT EKA
14.30
14.30
14.30
RAJALIYEKUGE ABHILASHAYA
15.00
15.00
15.00
SRI GEE RASHMI
15.30
15.30
15.30
SRI GEE RASHMI
16.00
16.00
16.00
ALOKAYA
16.30
16.30
16.30
WALKING RIYTHEM
17.00
17.00
17.00
WALKING RIYTHEM
17.30
17.30
17.30
SRI TELE SITTAM
18.00
18.00
18.00
CHARITHA
18.30
18.30
18.30
CHARITHA
19.00
19.00
19.00
SRI NEWS TAMIL
19.30
19.30
19.30
VIDEHA SEWAYA PINISAI
20.00
20.00
20.00
VIDEHA SEWAYA PINISAI
20.30
20.30
20.30
SRI NEWS
21.00
21.00
21.00
HIT BY HIT
21.30
21.30
21.30
SRI TELE SITTAM
22.00
22.00
22.00
SRI NEWS
22.30
22.30
22.30
SADAHAM OSU
23.00
23.00
23.00
SADAHAM OSU
23.30
23.30
23.30
HODAMA DAWASA ADA
0.00
0.00
0.00
HODAMA DAWASA ADA
0.30
0.30
0.30
SRI NEWS
1.00
1.00
1.00
VISHWA
1.30
1.30
1.30
NELUM VILA
2.00
2.00
2.00
NELUM VILA
2.30
2.30
2.30
SRI NEWS
3.00
3.00
3.00
SRI OBE NIWASATA
3.30
3.30
3.30
SRI OBE NIWASATA
4.00
4.00
4.00
HIT BY HIT
4.30
4.30
4.30
PUWATH HIMIDIRIYA
5.00
5.00
5.00
PUWATH HIMIDIRIYA
5.30
5.30
5.30
PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG
5.55
5.55
5.55
BUDDAWANDANAWA
6.00
6.00
6.00
SRI SADAHAM SISILA
6.30
6.30
6.30
SUN RISE RIYTHEM
7.00
7.00
7.00
KOHOMADA ADA DAWASA
7.30
7.30
7.30
PUWATH HIMIDIRIYA
8.00
8.00
8.00
PUWATH HIMIDIRIYA
8.30
8.30
8.30
SRI SADAHAM SISILA
9.00
9.00
9.00
THEAM SONG
9.25
9.25
9.25
PUWATH HIMIDIRIYA
9.30
9.30
9.30
PUWATH HIMIDIRIYA
10.00
10.00
10.00
HODAMA DAWASA ADA
10.30
10.30
10.30
HODAMA DAWASA ADA
11.00
11.00
11.00
KOHOMADA ADA DAWASA
11.30
11.30
11.30
MIX TAPE
12.00
12.00
12.00
MIX TAPE
12.30
12.30
12.30
KOHOMADA ADA DAWASA
13.00
13.00
13.00
SITAMU ALUTIN
13.30
13.30
13.30
SITAMU ALUTIN
14.00
14.00
14.00
WALKING RIYTHEM
14.30
14.30
14.30
WALKING RIYTHEM
15.00
15.00
15.00
SRI GEE RASHMI
15.30
15.30
15.30
SRI GEE RASHMI
16.00
16.00
16.00
2ND CLASS
16.30
16.30
16.30
EDA ASUNU GEE
17.00
17.00
17.00
EDA ASUNU GEE
17.30
17.30
17.30
WEDIKAWA JIVITE APE
18.00
18.00
18.00
WEDIKAWA JIVITE APE
18.30
18.30
18.30
WEDIKAWA JIVITE APE
19.00
19.00
19.00
SRI NEWS TAMIL
19.30
19.30
19.30
HEENA MANDAKINI
20.00
20.00
20.00
HEENA MANDAKINI
20.30
20.30
20.30
SRI NEWS
21.00
21.00
21.00
HIT BY HIT
21.30
21.30
21.30
SRI TELE SITTAM
22.00
22.00
22.00
SRI NEWS
22.30
22.30
22.30
FACE 2 FACE
23.00
23.00
23.00
FACE 2 FACE
23.30
23.30
23.30
HODAMA DAWASA ADA
0.00
0.00
0.00
HODAMA DAWASA ADA
0.30
0.30
0.30
SRI NEWS
1.00
1.00
1.00
LASSANA IRIDA
1.30
1.30
1.30
LASSANA IRIDA
2.00
2.00
2.00
RASA OSU
2.30
2.30
2.30
SRI NEWS
3.00
3.00
3.00
SADAHAM OSU
3.30
3.30
3.30
SADAHAM OSU
4.00
4.00
4.00
RAJALIYEKUGE ABHILASHAYA
4.30
4.30
4.30
PUWATH HIMIDIRIYA
5.00
5.00
5.00
PUWATH HIMIDIRIYA
5.30
5.30
5.30
PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG
5.55
5.55
5.55
BUDDAWANDANAWA
6.00
6.00
6.00
SRI SADAHAM SISILA
6.30
6.30
6.30
SUN RISE RIYTHEM
7.00
7.00
7.00
KOHOMADA ADA DAWASA
7.30
7.30
7.30
PUWATH HIMIDIRIYA
8.00
8.00
8.00
PUWATH HIMIDIRIYA
8.30
8.30
8.30
SRI SADAHAM SISILA
9.00
9.00
9.00
THEAM SONG
9.25
9.25
9.25
PUWATH HIMIDIRIYA
9.30
9.30
9.30
PUWATH HIMIDIRIYA
10.00
10.00
10.00
HODAMA DAWASA ADA
10.30
10.30
10.30
HODAMA DAWASA ADA
11.00
11.00
11.00
KOHOMADA ADA DAWASA
11.30
11.30
11.30
MIX TAPE
12.00
12.00
12.00
MIX TAPE
12.30
12.30
12.30
KOHOMADA ADA DAWASA
13.00
13.00
13.00
HEENA MANDAKINI
13.30
13.30
13.30
HEENA MANDAKINI
14.00
14.00
14.00
lASSANA IRIDA
14.30
14.30
14.30
LASSANA IRIDA
15.00
15.00
15.00
SRI GEE RASHMI
15.30
15.30
15.30
SRI GEE RASHMI
16.00
16.00
16.00
VISHWA
16.30
16.30
16.30
SAMANALA UYANA
17.00
17.00
17.00
SAMANALA UYANA
17.30
17.30
17.30
SRI TELE SITTAM
18.00
18.00
18.00
MUSIC RASA
18.30
18.30
18.30
MUSIC RASA
19.00
19.00
19.00
SRI NEWS TAMIL
19.30
19.30
19.30
TALA RUPA
20.00
20.00
20.00
TALA RUPA
20.30
20.30
20.30
SRI NEWS
21.00
21.00
21.00
RAJALIYEKUGE ABHILASHAYA
21.30
21.30
21.30
SRI TELE SITTAM
22.00
22.00
22.00
SRI NEWS
22.30
22.30
22.30
KOTTU
23.00
23.00
23.00
KOTTU
23.30
23.30
23.30
HODAMA DAWASA ADA
0.00
0.00
0.00
HODAMA DAWASA ADA
0.30
0.30
0.30
SRI NEWS
1.00
1.00
1.00
SRI FRANK
1.30
1.30
1.30
CHARITHA
2.00
2.00
2.00
CHARITHA
2.30
2.30
2.30
SRI NEWS
3.00
3.00
3.00
VIDESHA SEWAYA PINISAI
3.30
3.30
3.30
VIDESHA SEWAYA PINISAI
4.00
4.00
4.00
SIT BADI REKA
4.30
4.30
4.30
PUWATH HIMIDIRIYA
5.00
5.00
5.00
PUWATH HIMIDIRIYA
5.30
5.30
5.30
PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG
5.55
5.55
5.55
BUDDAWANDANAWA
6.00
6.00
6.00
SRI SADAHAM SISILA
6.30
6.30
6.30
SUN RISE RIYTHEM
7.00
7.00
7.00
KOHOMADA ADA DAWASA
7.30
7.30
7.30
PUWATH HIMIDIRIYA
8.00
8.00
8.00
PUWATH HIMIDIRIYA
8.30
8.30
8.30
SRI SADAHAM SISILA
9.00
9.00
9.00
THEAM SONG
9.25
9.25
9.25
PUWATH HIMIDIRIYA
9.30
9.30
9.30
PUWATH HIMIDIRIYA
10.00
10.00
10.00
SRI SADAHAM SISILA
10.30
10.30
10.30
SRI SADAHAM SISILA
11.00
11.00
11.00
SRI SADAHAM SISILA
11.30
11.30
11.30
SRI SADAHAM SISILA
12.00
12.00
12.005
SRI SADAHAM SISILA
12.30
12.30
12.30
SRI SADAHAM SISILA
13.00
13.00
13.00
SRI SADAHAM SISILA
13.30
13.30
13.30
SRI SADAHAM SISILA
14.00
14.00
14.00
SRI SADAHAM SISILA
14.30
14.30
14.30
SRI SADAHAM SISILA
15.00
15.00
15.00
SRI SADAHAM SISILA
15.30
15.30
15.30
SRI SADAHAM SISILA
16.00
16.00
16.00
SRI SADAHAM SISILA
16.30
16.30
16.30
SRI SADAHAM SISILA
17.00
17.00
17.00
SRI SADAHAM SISILA
17.30
17.30
17.30
SRI SADAHAM SISILA
18.00
18.00
18.00
CHARITHA
18.30
18.30
18.30
CHARITHA
19.00
19.00
19.00
SRI NEWS TAMIL
19.30
19.30
19.30
TRAVAL WEEKEND
20.00
20.00
20.00
TRAVAL WEEKEND
20.30
20.30
20.30
SRI NEWS
21.00
21.00
21.00
HIT BY HIT
21.30
21.30
21.30
SRI TELE SITTAM
22.00
22.00
22.00
SRI NEWS
22.30
22.30
22.30
HELIDARAUWA
23.00
23.00
23.00
HELIDARAUWA
23.30
23.30
23.30
HODAMA DAWASA ADA
0.00
0.00
0.00
HODAMA DAWASA ADA
0.30
0.30
0.30
SRI NEWS
1.00
1.00
1.00
2ND CLASS
1.30
1.30
1.30
SRI OBE NIWASATA
2.00
2.00
2.00
SRI OBE NIWASATA
2.30
2.30
2.30
SRI NEWS
3.00
3.00
3.00
FACE 2 FACE
3.30
3.30
3.30
FACE 2 FACE
4.00
4.00
4.00
ON LOCATION
4.30
4.30
4.30
PUWATH HIMIDIRIYA
5.00
5.00
5.00
PUWATH HIMIDIRIYA
5.30
5.30
5.30
PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG 5.55 5.55 5.55
BUDDAWANDANAWA 6.00 6.00 6.00
SRI SADAHAM SISILA 6.30 6.30 6.30
SUN RISE RIYTHEM 7.00 7.00 7.00
KOHOMADA ADA DAWASA 7.30 7.30 7.30
PUWATH HIMIDIRIYA 8.00 8.00 8.00
PUWATH HIMIDIRIYA 8.30 8.30 8.30
SRI SADAHAM SISILA 9.00 9.00 9.00
THEAM SONG 9.25 9.25 9.25
PUWATH HIMIDIRIYA 9.30 9.30 9.30
PUWATH HIMIDIRIYA 10.00 10.00 10.00
HODAMA DAWASA ADA 10.30 10.30 10.30
HODAMA DAWASA ADA 11.00 11.00 11.00
KOHOMADA ADA DAWASA 11.30 11.30 11.30
EDA ASUNU GEE 12.00 12.00 12.00
EDA ASUNU GEE 12.30 12.30 12.30
ON LOCATION 13.00 13.00 13.00
VIDESHA SEVAYA PINISAI 13.30 13.30 13.30
VIDESHA SEVAYA PINISAI 14.00 14.00 14.00
SIT BADI REKA 14.30 14.30 14.30
HIT BY HIT 15.00 15.00 15.00
COOL WENNA ICE 15.30 15.30 15.30
COOL WENNA ICE 16.00 16.00 16.00
SRI UNLIMITED 16.30 16.30 16.30
SRI UNLIMITED 17.00 17.00 17.00
SANCHARE 17.30 17.30 17.30
SRI TELE SITTAM 18.00 18.00 18.00
HANDAWA 18.30 18.30 18.30
HANDAWA 19.00 19.00 19.00
SRI NEWS TAMIL 19.30 19.30 19.30
NELUM VILA 20.00 20.00 20.00
NELUM VILA 20.30 20.30 20.30
SRI NEWS 21.00 21.00 21.00
HELIDARAUWA 21.30 21.30 21.30
HELIDARAUWA 22.00 22.00 22.00
SRI NEWS 22.30 22.30 22.30
HIT BY HIT 23.00 23.00 23.00
RAN MASU 23.30 23.30 23.30
HODAMA DAWASA ADA 0.00 0.00 0.00
HODAMA DAWASA ADA 0.30 0.30 0.30
SRI NEWS 1.00 1.00 1.00
OFF ROUTE 1.30 1.30 1.30
SITAMU ALUTIN 2.00 2.00 2.00
SITAMU ALUTIN 2.30 2.30 2.30
SRI NEWS 3.00 3.00 3.00
KOTTU 3.30 3.30 3.30
KOTTU 4.00 4.00 4.00
2ND CLASS 4.30 4.30 4.30
PUWATH HIMIDIRIYA 5.00 5.00 5.00
PUWATH HIMIDIRIYA 5.30 5.30 5.30
PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG
5.55
5.55
5.55
BUDDAWANDANAWA
6.00
6.00
6.00
SRI SADAHAM SISILA
6.30
6.30
6.30
SUN RISE RIYTHEM
7.00
7.00
7.00
SUN RISE RIYTHEM
7.30
7.30
7.30
PUWATH HIMIDIRIYA
8.00
8.00
8.00
PUWATH HIMIDIRIYA
8.30
8.30
8.30
SRI SADAHAM SISILA
9.00
9.00
9.00
THEAM SONG
9.25
9.25
9.25
PUWATH HIMIDIRIYA
9.30
9.30
9.30
PUWATH HIMIDIRIYA
10.00
10.00
10.00
SATI AGA SADAYA
10.30
10.30
10.30
SATI AGA SADAYA
11.00
11.00
11.00
GRAHACHARAYA
11.30
11.30
11.30
MY10
12.00
12.00
12.00
MY10
12.30
12.30
12.30
WEEKEND RYTHEM
13.00
13.00
13.00
SAMANALA UYANA
13.30
13.30
13.30
SAMANALA UYANA
14.00
14.00
14.00
WHATS UP
14.30
14.30
14.30
WHATS UP
15.00
15.00
15.00
SANCHARE
15.30
15.30
15.30
WEEKEND RYTHEM
16.00
16.00
16.00
TRAVEL WEEKEND
16.30
16.30
16.30
TRAVEL WEEKEND
17.00
17.00
17.00
MUSIC RASA
17.30
17.30
17.30
MUSIC RASA
18.00
18.00
18.00
SRI OBE NIWASATA
18.30
18.30
18.30
SRI OBE NIWASATA
19.00
19.00
19.00
DUBAI MASS
19.30
19.30
19.30
RAN MASU
20.00
20.00
20.00
SRI FRANK
20.30
20.30
20.30
SRI NEWS
21.00
21.00
21.00
MAMA MAGE
21.30
21.30
21.30
MAMA MAGE
22.00
22.00
22.00
SRI NEWS
22.30
22.30
22.30
HANDAWA
23.00
23.00
23.00
HANDAWA
23.30
23.30
23.30
COOL WENNA ICE
0.00
0.00
0.00
COOL WENNA ICE
0.30
0.30
0.30
SRI NEWS
1.00
1.00
1.00
HELIDARAUWA
1.30
1.30
1.30
HELIDARAUWA
2.00
2.00
2.00
WEEKEND RYTHEM
2.30
2.30
2.30
SRI NEWS
3.00
3.00
3.00
WEDIKAWA JIVITE APE
3.30
3.30
3.30
WEDIKAWA JIVITE APE
4.00
4.00
4.00
WEDIKAWA JIVITE APE
4.30
4.30
4.30
PUWATH HIMIDIRIYA
5.00
5.00
5.00
PUWATH HIMIDIRIYA
5.30
5.30
5.30
PROGRAMMES SRI LANKA EUROPE MIDDLE EAST
THEAM SONG
5.55
5.55
5.55
BUDDAWANDANAWA
6.00
6.00
6.00
SRI SADAHAM SISILA
6.30
6.30
6.30
SUN RISE RIYTHEM
7.00
7.00
7.00
SUN RISE RIYTHEM
7.30
7.30
7.30
PUWATH HIMIDIRIYA
8.00
8.00
8.00
PUWATH HIMIDIRIYA
8.30
8.30
8.30
SRI SADAHAM SISILA
9.00
9.00
9.00
THEAM SONG
9.25
9.25
9.25
PUWATH HIMIDIRIYA
9.30
9.30
9.30
PUWATH HIMIDIRIYA
10.00
10.00
10.00
AMA DAHARA
10.30
10.30
10.30
SANCHARE
11.00
11.00
11.00
WEEKEND RYTHEM
11.30
11.30
11.30
2ND CLASS
12.00
12.00
12.00
ON LOCATION
12.30
12.30
12.30
WEEKEND RYTHEM
13.00
13.00
13.00
LASSANA IRIDA
13.30
13.30
13.30
LASSANA IRIDA
14.00
14.00
14.00
WEDIKAWA JIVITE APE
14.30
14.30
14.30
WEDIKAWA JIVITE APE
15.00
15.00
15.00
WEDIKAWA JIVITE APE
15.30
15.30
15.30
OFF ROUTE
16.00
16.00
16.00
ALOKAYA
16.30
16.30
16.30
COOL WENNA ICE
17.00
17.00
17.00
COOL WENNA ICE
17.30
17.30
17.30
RAJALIYEKUGE ABILASHAYA
18.00
18.00
18.00
SRI UNLIMITED
18.30
18.30
18.30
SRI UNLIMITED
19.00
19.00
19.00
SIT BADI REKA
19.30
19.30
19.30
SRI PROMO
20.00
20.00
20.00
SRI PROMO
20.30
20.30
20.30
SRI NEWS
21.00
21.00
21.00
SRI PROMO
21.30
21.30
21.30
SRI PROMO
22.00
22.00
22.00
SRI NEWS
22.30
22.30
22.30
RASA OSU
23.00
23.00
23.00
SATI AGA SADAYA
23.30
23.30
23.30
SATI AGA SADAYA
0.00
0.00
0.00
WEEKEND RYTHEM
0.30
0.30
0.30
SRI NEWS
1.00
1.00
1.00
RAN MASU
1.30
1.30
1.30
WEEKEND CINAMA
2.00
2.00
2.00
WEEKEND CINAMA
2.30
2.30
2.30
SRI NEWS
3.00
3.00
3.00
WEEKEND CINAMA
3.30
3.30
3.30
WEEKEND CINAMA
4.00
4.00
4.00
WEEKEND CINAMA
4.30
4.30
4.30
PUWATH HIMIDIRIYA
5.00
5.00
5.00
PUWATH HIMIDIRIYA
5.30
5.30
5.30